Prof. Dr. Serap ÇELİKLER KASIMOĞULLARI

Telefon : 0 224 2941796
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : scelikler uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1994.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 1998.

Yüksek Lisans Tezi: Değişik Vicia sativa genotiplerinde Nükleotipik etkiler üzerinde araştırmalar.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2004.

Doktora Tezi: Antineoplastik ajanlardan Muphoran ve Navelbine’nin mutajenik etkisinin insan lenfosit kültürlerinde araştırılması.

ÇALIŞMA ALANI:

MAKALELER

Dülger B, Çelikler, S., Kırmızı, S. 1998. Hypericum perforatum L.’un antimikrobiyal aktivitesi, Kükem Dergisi, 21(3), 33-40.

Çelikler S, Bilaloğlu R (2001). Nucleotypic effects in different genotypes of Vicia sativa L. Turk J Biology 25: 205–219. (CAB)

Aydemir N, Çelikler S, Bilaloğlu R (2005). In vitro genotoxic effects of the anticancer drug gemcitabine in human lymhocytes. Mutat. Res. 582: 35–41. (SCI)

Çelikler S, Güleryüz G, Bilaloğlu R. (2006). Germination Responses to GA3 and Stratification of Threatened Three Festuca L. Species from Eastern Mediterranean. Zeitschrift fuer Naturforschung C 61 (5-6), 372-376 (SCI)

Celikler S, Bilaloglu R, Aydemir N. (2006). Genotoxic Effects Induced by Fotemustine and Vinorelbine in Human Lymphocytes. Z Naturforschung C. 61 C, 903-910. (SCI)

Celikler S, Aydemir N., Bilaloglu R. (2007). A Comparative Study on the Genotoxic Effect of Pyrimethamine in Bone Marrow and Spermatogonial Mice Cells. Z Naturforschung C. 62 C 679-683, 2007. (SCI)

KONGRE ETKİNLİKLERİ

On protection of Natural Env. and Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) 23-25th Sept. 1999, Kütahya.

5th IC-TST International Congress of Turkish Society of Toxicology, 24–27 Nisan, Antalya, Türkiye.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran, 2004, Çukurova Üniversitesi, Adana. (16–20 no’lu poster ve bildiriler)

V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5–8 Ekim 2004, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abant, Bolu (21–24 no’lu bildiriler).

Çelikler S, Bilaloğlu R (1999) Değişik Vicia sativa L. Genotiplerinde Nükleotipik Etkiler Üzerine Bir Araştırma. 1st Internat. Symp. on Protection of Natural Env. and Ehrami Karaçam. (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb). Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) 23-25th Sept.1999, Kütahya, Türkiye (Bildiri). (Ed., Tatlı A, Ölçer H, Bingöl N,  Akan H) Dumlupınar University, Environmental Production and Management Research Center, No:1, pp. 389–400.

Aydemir N, Çelikler S, Bilaloğlu R (2003) In vitro genotoxic effects of anticancer drug gemcitabine in human lymphocytes. 5th IC-TST International Congress of Turkish Society of Toxicology, 24–27 Nisan 2003, Antalya, Türkiye (Poster)

Çelikler S, Bilaloğlu R (2004) Antikanser İlacı Olan Muphoran’ın (Fotemustine) Genotoksik Etkisinin İnsan Lenfosit Kültürlerinde Araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran 2004, Adana, Türkiye. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik Seksiyonu  (Bildiri), Bildiri Özetleri, 46

Çelikler S, Bilaloğlu R (2004) Anti kanser İlaç Navelbine’in Genotoksik Etkisinin İnsan Lenfosit kültürlerinde Araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran 2004, Adana, Türkiye. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik Seksiyonu (Poster), Bildiri Özetleri, 93.

Çelikler S, Güleryüz G, Bilaloğlu R. Bazı endemik Festuca L. (Poaceae) türlerinde çimlenme fizyolojisi üzerinde araştırmalar. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong., 5-8 Ekim 2004, Abant, Çevre Yön., Doğa Kor. ve Biyo. Çeşit. Sek., (Bildiri) Bildiri Özetleri, 46

Aydemir N, Çelikler S, Özer Ö, Bilaloğlu R (2004) DNOC (4–6-dinitro-0-cresol)‘un Genotoksik Etkisinin Allium cepa Kök Ucu Hücrelerinde Araştırılması. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong., 5-8 Ekim 2004, Abant, Çevre Yönetimi ve Kirlilik Seksiyonu (Bildiri) Bildiri Özetleri,118

ARAŞTIRMA PROJELERİ

TÜBİTAK TÜB 107T279. Güney Marmara Sahillerinden Toplanan Bazı Makroalglerin Antigenotoksik Etkilerinin İnsan Lenfosit Kültürlerinde, Kromozom Aberasyonu (CA), Kardeş Kromatid Değişimi (SCE), ve Mikronükleus (MN) Test Yöntemleri İle Araştırılması 2007-…..(Devam ediyor) Proje yürütücüsü.

U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı 2002/48.Gemcitabin ve Topotekan’ın Drosphila wing spot testi ile mutajenik ve rekombinajenik etkilerinin araştırılması. 2002-2006 Proje tamamlandı. Yardımcı Araştırmacı

U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı 2002/52. Bazı kimyasalların mutajenik etkisinin insan lenfosit kültürlerinde araştırılması. 2002–2006 Proje tamamlandı. Yardımcı Araştırmacı

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ